Son Haberler
Anasayfa / Etiket Arşivi: divan

Etiket Arşivi: divan

AŞK

Çarh-ı denîden itme recâ-yı atâ abes Peymâne-i nigûndan ümîd-i safâ abes * Zâtın dürr-i kemâl ile tezyîne eyle sa’y Yohsa libâs-ı devlet ile ittika abes * Cây-ı kenâr-ı bâm-ı hatır-nâkdir sakın Bâlin-i câhe ârzû-yı ittikâ abes * Ma’cûn-ı lâ’l-i yârdedir sıhhat tabîb Dil-haste-i muhabbete itme devâ abes * Senden gelen cefâyı gönül hep vefâ bilür Ey şûh terk it eyleme ... Devamını Oku »

MERZİFONLU İBRAHİM CUDİ EFENDİ

  Merzifonlu İbrahim Cudi Efendi, son devrin tanınmış şair ve muallimlerindendir. Kasım 1850’de Merzifon’da doğdu. Trabzonlu Cûdî Efendiyle karıştırılmamak için “Merzifonlu” olarak da anılır. Asıl adı İbrâhim Cûdî’dir. Son Asır Türk Şairleri’nde şiirlerinden parçalar mevcuttur. Merzifon’da başladığı tahsilini idame etmek üzere, gittiği İstanbul’da  II.Meşrutiyet’ten sonra açılan Meclis-i Meb‘ûsan’a  Amasya mebusu seçilince İstanbul’a döndü. Rûmî 1328’de (1912-13) Gelenbevî İdâdîsi’ne edebiyat, Mercan ... Devamını Oku »

GÖNLÜM

Gel ey dil-ber ki müştâkem seni görmek diler könlüm Gamından düştü zâr ister vüsâlinden şeker könlüm * Kara kaşın hilâlini gözümden tâ ba’îd etdin Dutuşmuş nâra aşkından yanar zârî kılar könlüm * “Sekâhüm rabbühüm” geldi dudağından haber câna Susamışdır yine ister lebinden ol haber könlüm * Cihânda cân ile könlüm vüsâlin ihtiyâr etmiş Zihî görmüş Hak’ı cânım zihî sâhib-nazar könlüm ... Devamını Oku »

GAMZE

Dîdem ruhunu gözler gözler ruhunu dîdem Kıblem olalı kaşın kaşın olalı kıblem * Cennet gibidir rûyin rûyin gibidir cennet Âdem doyamaz sana sana doyamaz âdem * Gamzen ciğerim deldi deldi ciğerim gamzen Bilmem nic’olur hâlim hâlim nic’olur bilmem * Vuslat bileli hecrin hecrin bileli vuslat Mâtem görünür şâdî şâdî görünür mâtem * Zahmım göricek cânâ cânâ göricek zahmım Merhem koyasın ... Devamını Oku »

DİDEM

* Gamzen ciğerim deldi deldi ciğerim gamzen Bilmem nic’olur hâlim hâlim nic’olur bilmem * Vuslat bileli hecrin hecrin bileli vuslat Mâtem görünür şâdî şâdî görünür mâtem * Zahmım göricek cânâ cânâ göricek zahmım Merhem koyasın bir gün bir gün koyasın merhem * Sende nazarı dâim dâim nazarı sende Âlem yüzüne meftûn meftûn yüzüne âlem * Olsun ko Nazîm ey gül ... Devamını Oku »

GAZEL

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir; Ben kimim, sâki olan kimdir, mey ü sahbâ nedir? Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem Sorsa canân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir. Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl Âşıka mâ’şuktan her dem bu istiğnâ nedir? Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif değil. Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedir. Âh ü ... Devamını Oku »

DOYMADIM

Karnum açdur karnum açdur karnum aç Rahmet itgil Tangrı baña kapu aç Uçmak aşından dilerüm bir çanak Nur hamîrinden iki üç bazlamaç Rahmetüñ çokdur deñizdür iy Çalab Rahmetüñ eksilmeye sen çok saç Ger yazukluvan bağışla iy Kerîm Kuluña dutma katı bu kez geç Sen buyurduñ kuluña gel bir karış Kim gelem seniñiçün ben bir kulaç SULTAN VELED Kim seni bir ... Devamını Oku »

GAZEL

Sînede evvel ne muhrik ârzûlar var idi Lebde ser-keş âhlar âteşli Hûlar var idi * Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk Anda mecnûn bîdler divâne cûlar var idi * Ben bu gün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledim Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar var idi * Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peydâ eyledin Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar ... Devamını Oku »

GAZEL

  Pîş-i nezâreden ki o nûr-ı nazar geçer Bilsen neler geçer bu gönülden neler geçer Hep dâsitân-ı firkati tafsîl eden güzel Bahs-i visâle geldiği dem muhtasar geçer Kalmaz elinde dâmen-i tannâz-ı rûzgâr Ömrün şebâb demleri misl-i seher geçer Peykân-ı gamze tîr-i nigeh zahm-ı cevr-i yâr Durmaz geçer bu kalbimi ammâ deler geçer İhsân rüsûm-ı külfete bîgâne tavr olan Âzâde ser ... Devamını Oku »

GAZEL

  Âşık olduğum tuyaldan yüzüme bakmaz habîb Yöresine uğramaz ölümlü bimârun habîb Çîn-i zülfümden çekilsün dir imişsin dôstum Hey maâzallah ne çâre uşda boğaz uşda ip Dil garîbin urur ayaklara zülfün gerçi kim Eller üstine tutarlar anı kim ola garîb Kısmet olmağ ister isen derd ü gam cân u dile Ok bıraksun gamzen ey ebrû-kemânum yâ nasîb Mest olıcak kan ... Devamını Oku »