Son Haberler
Anasayfa / atölye / EDEBİYAT OKUMALARI -KİTAPLAR

EDEBİYAT OKUMALARI -KİTAPLAR

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

AKALIN, Mehmet (1988): Tarihî Türk Şiveleri, TKAE Yayınları, Ankara.

AKAY, Hasan (1998): Servet-i Fünun Şiir Estetiği; Kitabevi Yayınları, İstanbul.

AKSAN, Doğan (2009): Anlambilim, Engin Yayınevi, Ankara.

AKSAN, Doğan (2009): Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay., Ankara.

AKTAŞ, Şerif (2000): Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.

AKYÜZ, Kenan (1995): Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Yayınevi, İstanbul.

ALANGU, Tahir (1967): Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, Dilmen Kitabevi, İstanbul.

ALPTEKİN, A. Berat (1997): Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yayınları, Ankara.

AND, Metin (1969): Geleneksel Türk Tiyatrosu, Bilgi Yayınları, Ankara,

ARAT, R. Rahmeti (1985): Kutadgu Bilig I- II Çeviri, TTK Basımevi, Ankara.

BANGUOĞLU, Tahsin (1998): Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara.

BORATAV, Pertev Naili (1988): Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Adam Yayınları. İstanbul:

CANIM, Rıdvan (2012): Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara.

CEMİLOĞLU, Mustafa (2003): Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Alfa Yayınları, İstanbul.

COŞKUN, Menderes (2007): Sözün Büyüsü, Dergâh Yayınları, İstanbul.

ÇAVUŞOĞLU, Mehmed (1971): Necâtî Bey Divanının Tahlili, MEB Yayınları, İstanbul.

ÇELEBİOĞLU, Âmil (1994): Kanunî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, MEB Yayınları, İstanbul.

ÇELİK, Tuğba (2011): Dil ve Edebiyat Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara.

ÇETİN, İsmet (1997): Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknameleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

ÇETİN, İsmet (2011): Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayınevi, Ankara.

ÇOBANOĞLU, Özkul (2005): Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.

DEMİR, Nurettin vd, (2013): Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Akademik Yay. Ankara.

DEMİRAY, Kemal (1982): Sözlü ve Yazılı Anlatım, İnkılâp ve Aka Yay., İstanbul.

DENY, Jean (1941): Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), (çev. Ali Ulvi Elöve), İstanbul.

DİZDAROĞLU, Hikmet (1960): Halk Şiirinde Türler, TDK Yayınları, Ankara.

DOĞAN, Muhammet Nur (2004), Fatih Divanı ve Şerhi, İstanbul.

DURAN, Hamiye (20012): Hacı Bektaş Veli: Velayet-nâme, Alevi-Bektaşi Klasikleri, TDV Yayınları, Ankara.

ECKMANN, János (1995): Nehcü’l-Ferâdis, II Metin (Yayınlayanlar: Semih Tezcan-Hamza Zülfikar), TDK Yayınları, Ankara.

EKER, Süer (2010): Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara.

ELÇİN, Şükrü (1986): Halk Edebiyatına Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; Ankara:

ENGİNÜN, İnci (2006): Servet-i Fünun Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.

ENGİNÜN, İnci (2011): Tanzimat Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.

ENGİNÜN, İnci (2013): Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yeni Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul.

ERCİLASUN, Ahmet Bican. (2013): Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara.

ERCİLASUN, Ahmet Bican ve Ziyat AKKOYUNLU (2014): Dîvan-ı Lugâti’t-Türk, TDK Yayınları, Ankara.

ERCİLASUN, Bilge (2004): Servet-i Fünun’da Edebî Tenkid, Akçağ Yayınları, Ankara.

ERGİN, Muharrem (2011): Dede Korkut Kitabı I-II, TDK Yay., Ankara.

ERGİN, Muharrem (2008): Orhun Abideleri İnceleme, Boğaziçi Yay. İstanbul.

ERGİN, Muharrem (2012): Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım Yayın., İstanbul.

ERGUN, Muharrem (2000): Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

EVLİYAOĞLU Gökhan (1973): Konuşma Sanatı: Fonetik, Diksiyon, Retorik, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

GÖÇGÜN, Önder (1991): Türk Edebiyatı Araştırmaları 1–2, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.

GÖĞÜŞ, Beşir (1991): Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Ü. Açıköğretim F. Yayını, Eskişehir.

GÖKYAY, Orhan Şaik (2007): Dedem Korkudun Kitabı (Kitab-ı Dedem Korkut âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

GÜZEL, Abdurrahman (1999): Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara.

İPEKTEN, Halûk (1996): Divan Edebiyatında Edebî Muhitler, MEB Yayınları, İstanbul.

İSEN, Mustafa (1997): Ötelerden Bir Ses: Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara.

KAM, Ömer Ferit (2008): Divan Şiirinin Dünyasına Giriş (Âsâr-ı Edebiye Tetkikatı), Birleşik Yayınevi, Ankara.

KANTEMİR, Enise (1976): Türkiye’de Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

KAPLAN, Mehmet (1979): Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul.

KAPLAN, Mehmet (2008): Şiir Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul.

KAPLAN, Mehmet (2009): Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, 2, 3, Dergâh Yayınları, İstanbul.

KAPLAN, Mehmet (2011): Tevfik Fikret Hayatı Sanatı, Dergâh Yayınları, İstanbul.

KARAHAN, Leyla (2005): Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yay., Ankara.

KARAHAN, Leyla (2011). Türk Dili Üzerine İncelemeler (Yayına Haz. Ekrem Arıkoğlu, Dilek Ergönenç Akbaba), Akçağ Yayınları, Ankara.

KAVCAR, Cahit (1994): Edebiyat ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay., Ankara.

KOCATÜRK, Vasfi Mahir (1970): Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara.

KOLCU, Ali İhsan (2008-2009): Cumhuriyet Edebiyatı 1, 2, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum.

KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara.

KORTANTAMER, Tunca (2004): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

KÖPRÜLÜ, M. Fuat (2007): Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Yayına Hazırlayan: Orhan M. Köprülü, Akçağ Yayınları. Ankara:

KÖPRÜLÜ, M. Fuat (1989): Edebiyat Araştırmaları, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

KÖPRÜLÜ, M. Fuat (1981): Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

KÖPRÜLÜ, M. Fuat (2004): Türk Saz Şairleri, Akçağ Yayınları, Ankara.

KURNAZ, Cemal (1996): Hayâlî Bey Divanı Tahlili, MEB Yayınları, İstanbul.

KURNAZ, Cemal-Halil Çeltik (2010): Divan Şiiri Şekil Bilgisi, H Yayınları, İstanbul 2010; Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara 2012.

LEVEND, Agâh Sırrı (1987): Türk Edebiyatı Tarihi Giriş I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

MARSHALL, J. (1994): Anadili ve Yazın Öğretimi, (Çev. Cahit Külebi), Şahin Matbaası, Ankara.

MORAN, Berna (2005): Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul.

MORAN, Berna (2008): Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, 2, 3, İletişim Yayınları, İstanbul.

ONAY, Ahmet Talât (2007): Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü-Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Haz. Cemal Kurnaz,

ÖGEL, Bahaeddin (2003): Türk Mitolojisi I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

ÖNERTOY, Olcay (1984): Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.

ÖZÖN, Mustafa Nihat (1941): Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Maarif Vekâleti Neşriyatı, İstanbul.

ÖZYÜREK, Rasim (2001): Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Özün Matbaası, Ankara.

REICH, K. (2011): Türk Boylarının Destanları, (Tercüme: M. Ekici), TDK Yayınları, Ankara.

SAKAOĞLU, Saim (2002): Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Akçağ Yayınları, Ankara.

SARAÇ, Yekta (2000): Klasik Edebiyat Bilgisi, Belagat, İstanbul.

SEVÜK İsmail Habip (1925): Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, Maarif Vekâleti Neşriyatı, İstanbul.

SOYSAL, M. Orhan (1995): Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmeninin El Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

ŞENBAY, Nüzhet (1991): Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, MEB Yayınları, İstanbul.

ŞENTÜRK, Ahmet Atillâ-Ahmet Kartal (2004): Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (1982): 19uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

TANSEL, Fevziye Abdullah (1985): İyi ve Doğru Yazma Usûlleri: Kompozisyon Tashih ve Müracaat El Kitabı, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.

TARLAN, Ali Nihad (1985): Fuzûlî Divanı Şerhi, C. I-III, Ankara; 2.bs. Akçağ Yayınları, Ankara 1998.

TARLAN, Ali Nihad (1981): Edebiyat Meseleleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 1981.

TAŞER, Suat (2012): Konuşma Eğitimi, Pegasus Yayınları, İstanbul.

TATÇI, Mustafa (1990): Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları Yayınları, Ankara.

TOGAN, Zeki Velidi (1982): Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili), Enderun Yayınları, İstanbul.

TOLASA, Harun (2001): Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara.

TUNALI, İsmail (2011): Sanat Ontolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

TÜRKMEN, Fikret (2002): Tahir ile Zühre, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.

UÇAN, Hilmi (2014): Dilbilim Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, Hece Yayınları, İstanbul.

VURAL, Birol (2003): Uygulama ve Örneklerle Doğru ve Güzel Konuşma Sanatı: Fonetik-Diksiyon-Artikülasyon, Hayat Yayınları, İstanbul.

YAKICI, Ali (2007): Halk Şiirinde Türkü/Tanım-Tasnif-İnceleme-Metin, Akçağ Yayınları, Ankara.

YALÇIN, Alemdar (2002): Siyasal Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Akçağ Yayınevi, Ankara.

YALÇIN, Alemdar (2011): Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 1946- 2000, Akçağ Yayınevi, Ankara.

YILDIRIM, Dursun (1998): Türk Bitiği, Akçağ Yayınları, Ankara.

YILDIZ, C. ve BEYRELİ, L. (2006): Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları, Cilt I-II, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

YÜCEL ÇETİN, Ayşe (2009): Halk Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi, Ank

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*