Son Haberler
Anasayfa / Etiket Arşivi: gazel

Etiket Arşivi: gazel

LAHANA GAZELİ

Mevsim-i deyde çıkar meydâna çün er lahana Havf etmez berdden çün merd-i server lahana * Gürz-i Keykâvus’a benzer gerçi şekl ü heybeti Cân verir insâna çün berg-i gül-i ter lahana * Bamya gibi dizilmez yüz bini bir rişteye Sanki arslandır ki gerdûneyle gezer lahana * Ansız olmazmış bilindi hîçbir zevk ü sürûr Sohbet-i helvâ olur mu olmasa ger lahana * ... Devamını Oku »

GAZEL

Tâ seher bülbül gibi efgân idenler bizleriz Giryemizle ol güli handân idenler bizleriz * Sırr-ı ‘aşkı ben bugün yâre su’âl itdim didi ‘Âşıkı bî-sabr u bî-sâmân idenler bizleriz * Mey yerine eşk-i çeşmi nûş idüb sâkî hemân Murg-ı cânı ‘aşk ile biryân idenler bizleriz * ‘Aşk ile ölsek dahi biz itmeyiz ifşâ-yı râz Râz-ı ‘aşkı sînede pinhân idenler bizleriz * ... Devamını Oku »

GÖNLÜM

Gel ey dil-ber ki müştâkem seni görmek diler könlüm Gamından düştü zâr ister vüsâlinden şeker könlüm * Kara kaşın hilâlini gözümden tâ ba’îd etdin Dutuşmuş nâra aşkından yanar zârî kılar könlüm * “Sekâhüm rabbühüm” geldi dudağından haber câna Susamışdır yine ister lebinden ol haber könlüm * Cihânda cân ile könlüm vüsâlin ihtiyâr etmiş Zihî görmüş Hak’ı cânım zihî sâhib-nazar könlüm ... Devamını Oku »

GAZEL

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir; Ben kimim, sâki olan kimdir, mey ü sahbâ nedir? Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem Sorsa canân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir. Vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl Âşıka mâ’şuktan her dem bu istiğnâ nedir? Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif değil. Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedir. Âh ü ... Devamını Oku »

TAŞ GAZELİ

Taş taş değil bağrındır taş senin Nereni nasıl yaksın söyle bu ateş senin Bir katılıktır dinamit söker mi yürekleri Başın bir kez bu kalbe çarpmasın ey taş senin Kazmayı kayalara değil kalplere vur ey Ferhat niçindir kırdığın bunca taş senin Anne seninle bağrın döğer gider mi acı Hanidir Ferhad’dan aldığın ders taş senin Sen de mi taşla bir oldun ey ... Devamını Oku »

Eylüle Gazel 1-2

Eylüle Gazel – 1   Tepeler gözüme şakul görünür Ay bir civan, bulut kakûl görünür.   Hangi atın eyerinden doğrulsam Her yaprak sarı bir bülbül görünür.   Tarifi zor gönlümdeki güzelsin, Kaşları yay, saçları tül görünür.   Görende mi hüner, görünende mi? Isırgana baksam sümbül görünür.   Ufku boylar her busenin alevi Ve her ateş kızıl bir gül görünür.   ... Devamını Oku »

GAZEL

BAKÎ   Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Bir neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz Çok da mağrûr olma kim mey-hâne-i ikbâlde Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz Top-ı âh-ı inkisâra pây-dâr olmaz yine Kişver-i câhın nice sengin hisârın görmüşüz Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır ser-mâyesi Biz ... Devamını Oku »

GAZEL-NABİ

Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz Biz neşatın da gamın da ruzgarın görmüşüz Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde Biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz Top-ı ah-ı inkisara payidar olmaz yine Kişver-i cahın nice sengin hisarın görmüşüz Bir huruşiyle eder bin hane-i ikbali pest Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisarın görmüşüz Bu talih meyhanesinde çok da gururlanma ki; biz ... Devamını Oku »

GAZEL

Sînede evvel ne muhrik ârzûlar var idi Lebde ser-keş âhlar âteşli Hûlar var idi * Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk Anda mecnûn bîdler divâne cûlar var idi * Ben bu gün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledim Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar var idi * Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peydâ eyledin Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar ... Devamını Oku »

GAZEL

Hak sûretidir âlem-i imkân ile âdem Bundan güzeli nerde ki, cennette mi sandın * Her yer ne güzel menba’-ı hüsn, insân güzeli Sen de bu cemâli, hûrî gılmânda mı sandın * Her yerde, fakat ârifin kalbindedir Allah, Yoksa sen onu arz u semâvâtta mı sandın * Dünyâ diyerek geçme sakın, burdadır her şey Mîzân ü sırâtı mutlaka orda mı sandın ... Devamını Oku »