Son Haberler

NAAT

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendedir
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendedir

Benim feyz-i hayâtım hâsılı rûh-ı revânımsın
Eğer ser-mâye-i ömrümde kârım varsa sendedir

Veren bu sûret-i mevhûma revnâk reng-i hüsnündür
Gülistân-ı hayâlim nev-bahârım varsa sendedir

Felekden zerre mikdâr olmadım devrinde rencîde
Ger ey mihr-i münevver âh u zârı varsa sendedir

Senin pervâne-i hicrânımın sen şem’-i vuslatsın
Beher şeb hâhiş-i bûs u kenârım varsa sendedir

Şehîd-i aşkın oldum lâlezâr-ı dağdır sînem
Çerâğ-ı türbetim şem’-i mezârım varsa sendedir

Gören ser-geştelikde gird-bâd-ı deşt zann eyler
Fenâ-ender-fenâyım her ne varım varsa sendedir

Niçün âvâre kıldın gevher-i galtânın olmuşken
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendir

Şafak-tâb eyledin peymânemi hûn-âb ile sâkî
Sabâh-ı sohbet-i meyden humârım varsa sendendir

Sanadır ilticâsı Gâlibin yâ Hazret-i Monlâ
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*