Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / AH ŞU MISRALAR2

AH ŞU MISRALAR2

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

20.Dehre mağrur olma ey gâfil ki bunda âdeme
Tâli’i yüz dödürür gâhî sitâre nâz eder…

Nef’i

Ey gafil! Dünyadaki varlığınla övünme , gün gelir talihin senden yüz çevirir de yıldızın düşer.

 

 

21.Maksûduna irişmedi her kim ki cihânda
Dil verdi ise gaflet ile mülk ile mâle…

Ahmed

Her kim ki dünyada gaflette bulunup mala mülke gönül vermişse , isteklerine ulaşamamıştır.

 

 

22.Gınâ-yı kalbe sebeb devlet-i kanâat imiş
Cihânda câ-yı ferâh kûşe-i ferâgad imiş…

Fıtnat Hanım

Kanaat gönül zenginliğine sebepmiş . Dünyadaki en rahat yer başkalarına muhtaç olmadan yaşanılan köşeymiş.

 

 

23.Bükülüp şâh gibi kaddüm inledügi bu kim
Mîve-i cânumı ol yâr koparmag ister

Atâ

Boyumun ağaç dalı gibi bükülüp inlemesinin nedeni , O sevgilinin can meyvemi koparmak istemesindendir.
24.Âkil isen rızk için gerdûn-ı duna eğme ser
Âsyâb-âsâ yürü var ekmeğin taştan çıkar…

Hâşimî

Akıllıysan rızkın için alçak dünyaya baş eğme. Yürü değirmen misali rızkını taştan çıkar.

 

25.Beglere bin ma’rifet harc eylesen degmez pula
Şimdi meyli dirhem ile bunlarun dînâredür
Azmî
Beylere bin marifet göstersen de bir pula değmez , onların meyli şimdi dirhem ve dinaradır.

 

26. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.
Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.

Mevlana
 

27.İncitme sen ahbâbını incinmeye senden
Bu âlem-i fânide zerâfet budur işte…

Leyla Hanım

Bu fani dünyada incelik şudur ki: “Sen başkalarını incitme başkaları da seni incitmesin.

 

 

28.Yeksân bilen bahâr ü hazânın bu gülşenin
Mânend-i serv kâmet ü ömrü dırâz olur…

Koca Ragıp Paşa

Bu gül bahçesinin ilkbaharını sonbaharını gelip geçici görenlerin ömrü servi gibi uzun olur.

 

29. Lirik Şarkı

Öt, güzel serçe, öt yeşil çalıda,
Sabahın sesini duyayım senden,
Şarkınla beraber gir penceremden,…
Oyununu oyna renkli halıda.
Ceyhun Atıf Kansu

30.Git

Git iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit,
Günahıma girmeden, katilim olmadan git!
Cemal Safi

 

 

31.Mübtelâ-yı aşkunun dermândan istignâsı var

Derdüne mu’tâd olan diller devâyı n’eylesün

Bâkî

 

Senin aşkına tutulan kimse ilaç istemez .Senin derdine alışan gönüller ilacı neylesin.

 

Bâkî

 

 

32.Şer ile olmayasın âlûde

Dü cihânda olasın âsûde…

Nâbî

 

 

Eğer şer işlere bulaşmazsan iki dünyada da mutlu olursun.

 

 

33.Makarr olur mukarrer sana çünkim tahte-i nâ-bûd

Tutalum kim senün olmış dilâ taht-ı Süleymânî

Müdâmî

 

Ey gönül, farzedelim ki Hz.Süleymanın tahtı senin olmuş , ama sonunda karargâhın sana bir tabut olacaktır.

 

 

34.Sabahın sinleye vardum gördüm cümle ölmiş yatur

Her biri biçare olmış ömrin yavı kılmış yatur

Yûnus Emre

 

Sabah vakti mezarlığa vardım, gördüm ki cümle ölmüş yatar. Her biri çaresiz kalmış, ömrünü yitirmiş yatar.

 

 

35.Bu dünyâya inanma, dünyâyı benüm sanma,
Niçeler benüm dimiş, giderler ham bez ile…

Yûnus Emre

 

 

36.Ölen insan mıdır ondan kalacak şey eseri
Bir eşek göçtü mü ondan da nihayet semeri

Mehmed Akif

 

 

36.Mezâra yalınız koyma bizi, imânı yoldaş et,
Su’âlimiz edip âsân, Hudâ çekdirmeye zahmet.

Adile Sultan

 

37.Tekrâr eyleme sözünü sükker olsa da
Düşer kesâda kesret ile ola kand-i nâb
Meşâmî
Sözün şeker bile olsa onu tekrar söyleme , çünkü , en saf şeker bile çok olunca ucuzlar.
 

38.Şehîd-i aşk olup feyz-i bekâ kesb eylemek hoşdur
Ne hâsıl bî-vefâ dehrün hayât-ı müsteârından
Fuzulî
Bu vefasız dünyanın emanet hayatında ne fayda var, Aşk şehidi olup da, ebedilik kazanmak daha güzeldir.

Marîz-i aşk akd-i zülfün eyler ârzû zîrâ

Muâllicler bu muhlik derde müşkildir devâ derler

 

Aşk hastası olanlar, sevgilinin saçının bağını arzular,

Zira, hekimler bu tehlikeli derde ilaç bulmak zordur derler.

 

Fuzûlî

 

39.Dünyenin bâlı belâdur şehd ü kandı zehr-i mâr
Olmaya bâlına hergiz barmagını banasen

Nesimi

Dünyanın balı belâdır; tatlı ve şekeri de yılan zehridir ,onun balına asla parmağını banmayasın.

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*