Son Haberler
Anasayfa / atölye / OKUMA LİSTESİ

OKUMA LİSTESİ

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

OKUMA PROGRAMI-ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE

A-Vahiy Okumaları

1. Analektler, Konfüçyüs
2. Bagavadgita
3. Barnabas İncili
4. Kitab-I Mukaddes [Tevrat-İncil-Zebur)
5. Kumran Yazıtları
6. Kur’an-I Kerim +Nüzul Sıralı Meal
7. Mahabharata
8. Tao Tse Ching, Lao Tse
9. Zend Avesta
10. Mısır Ölüler Kitabı

B-Antik Dünya Okumaları

1. Altın Dal, S.J.G. Frazer
2. Antik Dünya, Susan Wıse Bauer
3. Budha, H. Nakamura
4. Büyünün Cadılığın ve Okültizmin Tarihi, W. B. Crow
5. Doğu Mitolojisi, J. Campbell
6. Doğunun Prehistoryası, G. Childe
7. Dünya Felsefe Tarihi, H. J. Störig
8. Dünya Mitoloji Ansiklopedisi, Alfa y.
9. Dünya Tarihi, Clıve Ponting
10. Gnostosizm Tarihi,
11. Hammurabi, M. V. De Mieroop
12. Kilise Tarihi, Eusebios
13. Orta Çağların Tini, F. B. Artz
14. Ortaçağ Dünyası, Susan Wıse Bauer
15. Ortaçağ, Umberto Eco
16. Sümer Mitolojisi, S. N. Kramer
17. Tarih Sümerde Başlar, S. N. Kramer
18. Tek Dünyaya Doğru I-II-III-IV, W. Ball,
19. Thespis, T. H. Gaster
20. Yahudi Tarihi, M. Brenner

C) Siyer-Siret-Meal

1. Hz İsa: Bir İslam Peygamberi-Musa Ataurrahim
2. İlk Müslüman, Lesley Hazleton
3. Kuran Mesajı-Muhammed Esed
4. Kurana Giriş-Cabiri
5. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi
6. Siret- İbn İshak
7. Siyer Eşliğinde Kur’an’ı Anlamak-1-2-3-Cabiri
8. Taberi Tarihi
9. Zelot, Reza Aslan

D) İslam Tarihi –Siyasi-Kültürel-İtikadı-Felsefi-Sosyal-Usul: (Başlangıçtan Günümüze)

SİYASİ-KÜLTÜREL TARİH

1. Ali Mazaheri, Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları
2. Arap İslam Aklının Oluşumu-Cabiri
3. Arap İslam Aklının Yapısı-Cabiri
4. Arap İslam Siyasi Aklı-Cabiri
5. Binbir Gece Masalları 01-16
6. Büyük Çağ- Fuat Sezgin
7. El-Milel Ven-Nihal-Eş-Şehristani
8. Hodgson- İslam’ın Serüveni
9. İslam Bilim Tarihi-M Rıza Hâkimi
10. İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri- Montogomery Watt
11. İslam Tarihi-P.K. Hitti
12. İslam. Fazlurrahman
13. İslamda Bilim Ve Teknoloji Tarihi-Mehmet Bayraktar
14. İslamın Klasik Çağında Beşeri Bilimler-George Makdısi
15. Kitabut-Tahriş, Dırar b. Amr
16. Mukaddime-İbn Haldun
17. Osmanlı Entelektüel Geleneği- Fatih M. Şeker
18. Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü-H Ziya Ülken

BEYAN EPİSTEMOLOJİSİ-İSLAM:FIKIH/KELAM

1. Buhari-Sahih
2. Ebu Davud
3. Ebu Hanifenin Beş Eseri-İmam-I Azam Ebu Hanife
4. El İbane-Eşari
5. El- İ’tisâm-Şatıbi
6. El Muvafakat – Imam Satibi
7. El-İtkan Fî Ulûm’il-Kur’an-Suyuti
8. Er-Risale- Şafii
9. Hadisi Yeniden Düşünmek-Hayri Kırbaşoğlu
10. İbn Mace
11. İslam Düşüncesinde Sünnet- Hayri Kırbaşoğlu
12. Kîtâb’ut – Tevhid-İmam Maturidi
13. Kuleyni-Usul-İ Kafi
14. Muhtasar İhyau Ulumu’d-Din- Gazali
15. Müslim-Sahih
16. Nehcul Belağa-Hz Ali
17. Nesai
18. Şerhul Akaid-Taftazani
19. Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu-Fazlurrahman
20. Usuli Din-İbn Hazm

BURHAN EPİSTEMOLOJİSİ-İMAN/FELSEFE

1. El Medinetül Fazıla-Farabi
2. Esfar-Molla Sadra
3. Eş-Şifa-İbn Sina
4. Faslul Makal-İbn-İ Rüşd
5. Felsefi Mirasımız-Abid El Cabiri
6. Felsefi Risaleler-El Kindi
7. Filozofların Tutarsızlığı-Gazali
8. Hanul İhvan-Nasrı Hüsrev
9. Hay Bin Yakzan-İbn Sina
10. İhsaul Ulum-Farabi
11. İhvan-I Safa Risaleleri 1-2-3
12. İslam Felsefesi Tarihi 1.2-Henry Corbin
13. İslam Mantık Tarihi- Tony Street
14. İslamda Varlık Düşüncesi-T İzutsu
15. Metafizik-İbn Sina
16. Tutarsızlığın Tutarsızlığı 1.2-İbn Rüşd

İRFAN EPİSTEMOLOJİSİ: TASAVVUF-İHSAN

1. Altın Küpeler-Zemahşeri
2. Aşk Risalesi-İbn Sina
3. Bostan Gülistan-Şeyh Sadi
4. Doğuş Devrinde Tasavvuf-Kelebazi
5. El Münkızü Min-Ed Dalal-Gazali
6. Er-Riaye-El-Muhasib
7. Er-Risale-Kuşeyri
8. Fususul Hikem-İbn Arabî
9. Hakikat Bilgisi-Hucviri
10. İslam Mistik Düşüncesi Üzerine-T İzutsu
11. İşaretler Ve Tembihler- İbn Sina
12. Mesnevi-Mevlana
13. Nur Heykelleri-Sühreverdi
14. Tedbirat-I İlahiyye-İbn Arabi

MUHALİF İSLAM VE HETEREDOKSİ

1. Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri-Ahmet Yaşar Ocak
2. Anadoluda Alevilik-Saim Savaş
3. Anadoluda Bektaşilik-Surayia Faroqhi
4. Anadoluda İslamiyet-F. Babinger
5. Babailer İsyanı- Ahmet Yaşar Ocak
6. Destandan Masala-Irene Melikoff
7. Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe-Irene Melikoff
8. İslamın Ayak İzlleri I-Iı- Ahmet Yaşar Ocak
9. İsmaililer- Ferhad Daftary
10. Makalat-Hacı Bektaş Veli
11. Osmanlı İslam Tasavvuru- Fatih M. Şeker
12. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf Ve Sufiler- Ahmet Yaşar Ocak
13. Selçuklu Türklerinin İslam Tasavvuru- Fatih M. Şeker
14. Şeyh Bedreddin-Varidat
15. Şeyh Bedrettin-M Balıvet. Tvyy
16. Tanrının Kuraltanımaz Kulları- Ahmet T. Karamustafa
17. Türk Dini Düşüncesinin Teşekkül Devri- Fatih M. Şeker
18. Türk Sufiliğine Bakışlar- Ahmet Yaşar Ocak
19. Uyur İdik Uyardılar-Irene Melikoff
20. Zındıklar Ve Mülhidler-Ahmet Yaşar Ocak
21. Zındıklık Ve Zındıklar-Melhem Chokr

İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ: HİLAFET/İMAMET/SALTANAT (ŞİA-EHLİ SÜNNET)

1. El-Ahkamus-Sultaniye-Maverdi
2. Hükümdarlık Sanatı-Sealibi
3. Hükümdarlık Ve Siyaset Kitabı-İbn Abdirabbih
4. İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet-Nevin A. Mustafa
5. İslam’da Siyasi Düşünce ve İdare- Prof. Harun Han Şirvani
6. Kelile Ve Dimne-Beydeba
7. Siyaset Fıkhı-Şankıti
8. Siyasetname-İbn Teymiyye
9. Siyasetname-Nizamülmülk
10. Siyasi Fetvalar-Şankıti
11. Tarihte Kalmış Bir Ayrılık,Ehli Sünnet Ve Şia-Ahmet El Katip

E) Dinler Tarihi

1. Annamarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş
2. Batı Mitolojisi J Campell
3. Cennetin Dilleri-M Olender
4. Dinsel İnançlar Ve Düşünceler Tarihi 1-2-3 Mircea Elieda
5. Doğu Mitolojisi-Joseph Campbell
6. Hindu Mitolojisi- Wendy Doniger O’Flaherty
7. İlkel Mitoloji- Joseph Campbell
8. Şamanizm- Mircea Eliade
9. Şeytanın Genel Tarihi-G. Messaide
10. Thespis-T.H Gaster

F) Batının Tarihi-Felsefesi-Sosyal ve İktisadi Tarihi

BATI FELSEFESİ

1. Akla Veda-P Feyerabend
2. Avrupa Düşüncesinin Serüveni- J Russ
3. Avrupamerkezcilik-S Amin
4. Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası-F. Capra
5. Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme-P Hazard
6. Bilim Kilisesi-P Feyerabend
7. Bilimsel Devrimlerin Yapısı-T Kuhn
8. Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, P. A. Sorokin
9. Böyle Buyurdu Zerdüşt-F. Nıetzche
10. Felsefe Tarihi 1-2- Tarnas
11. Felsefe Tarihi- Alferd Weber
12. Felsefenin İlkeleri-Descartes
13. Pozitivim İlmihali-A Comte
14. Yönteme Hayır – Paul Feyerabend
15. İlerleme Ve Din – C. Dawson
16. İlerlemeye Farklı Bir Bakış –L. Nourbaurne
17. Suç Ve Ceza-Doztoyevski
18. Yaban Düşünce- Claude Levi-Strausse
19. Fikirler Tarihi-Peter Watson

BATI SİYASASI VE GÜNDELİK TARİH

1. Batı’nın Oluşumu, O. Spengler
2. Cinselliğin Tarihi-M Faucalt
3. Deliliğin Tarihi-M Faucalt
4. Erkek Ortaçağ-G Duby
5. Eşitsiz Gelişme, Samir Amir
6. Feodal Toplum-M Bloch
7. Hapishanenin Doğuşu-M Faucalt
8. İnsanın Hikayesi- James C. Davis
9. Medeniyet Ve Kapitalizm –F. Braudel
10. Orta Çağların Tini-F.B. Artz
11. Ortaçağ Kahramanları- J. Le Goff
12. Özel Hayatın Tarihi 1-5 –P. Aries/G. Duby
13. Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu-M Weber
14. Rönesans İnsanı-L Febvre
15. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi-T. Bottomore-R. Nisbet
16. Sosyolojik Düşüncenin Evreleri-R Aron
17. Şövalye Kadın Ve Rahip-G Duby
18. Tarih Tasarımı-R.G. Collıngwood
19. Tarihin Peşinde-J Tosh
20. Uygarlıkların Grameri-F Braudel

BATI SİYASİ DÜŞÜNCESİ
1. Açık Toplum Ve Düşmanları-K Popper
2. Başaklar Ve Ayrık Otları- Tage Lindbom
3. Demokrasi Miti – Tage Lindbom
4. Devlet-Platon
5. Doğal Yaşam Ve Başkaldırı-H D. Thoreau
6. Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev-E De La Boetie
7. Hükümdar-Machıavelli
8. İktidarın Temelleri-B. De Jouvenel
9. Kavgam-A Hitler
10. Kesin İnançlılar-E Hoffer
11. Komünist Manifesto-K Marx-F Engels
12. Kütlelerin İsyanı-Ortega Y Gasset
13. Levıathan-T Hobbes
14. Politikaya Giriş – Maurıce Duverger
15. Toplum Sözleşmesi-J.J. Rouseau
16. Utopıa-T More

G-Modern İslam Düşüncesi ve Farkındalık Okumaları

1. Schweıtzer- Medeniyet Felsefesi
2. Abdulkadir El-Murabıt- Diyalektiğin Sonu
3. Abdullah Laroui- Tarihselcilik Ve Gelenek
4. Abdülkerim Süruş –Kim Savaşım Verebilir
5. Aldous Huxley- Algı Kapıları
6. Ali Şeraiti –Ne Yapmalı
7. Aliya İzzetbegoviç –Doğu Ve Batı Arasında İslam
8. Ayn Rand- Yeni Entelektüel İçin
9. Bediüzzaman Said Nursi –Risale-İ Nur
10. Cemaleddin Efgani –Urvatul Vuska
11. Cemil Meriç-Mağaradakiler-Işık Doğudan Gelir
12. Daniel C. Dennett- Aklın Türleri
13. Ana Konularıyla Kuran-Fazlurrahman
14. Daryush Shayegan-Yaralı Bilinç- Melez Bilinç
15. Ebul A’la Mevdudi –Dört Terim
16. Ejder Okumuş- Toplumsal Çöküş Teorileri
17. Ernest Becker- Ölümü İnkar
18. F Fanon-Siyah Deri Beyaz Maske
19. Fritjof Schoun –İslam Ve Ezeli Hikmet
20. Harry Oldmeadow- Geleneğe İhanet
21. Hasan Hanefi –Gelenek Ve Yenilenme
22. İ. Wallersteın -Modern Küresel Sistem
23. İbrahim M. Ebu Rabi- Çağdaş Arap Düşüncesi
24. İhsan Eliaçık –Kurana Giriş
25. İsmail Raci El Faruki –Bilginin İslamileştirilmesi
26. Karen Barkey- Farklılıklar İmparatorluğu: Osmanlılar
27. Krişnamurti-Bilinenden Kurtulmak
28. M. Hüseyin Fadlallah –Kuram Ve Eylem-İslam Ve Kuvvetin Mantığı
29. Mahmut Muhammed Taha- İslamın İkinci Mesajı
30. Malik Binnebi –Çağa Tanıklığım
31. Martin Lings –Yirminci Yüzyılda Bir Veli
32. Muhammed Abid El Cabiri- Yeniden Yapılanma
33. Muhammed Ammara –Mutezile Ve Devrim
34. Muhammed Arkoun- Tarih Felsefe Ve Siyaset Üzerine Konuşmalar
35. Muhammed İkbal –Doğudan Esintiler
36. Muhmmed Abduh –Tevhid Risalesi
37. Murtaza Mutahhari –Tarih Ve Toplum- Adli İlahi
38. Müçtehid Şebüsteri-İman Ve Özgürlük
39. Nakip El Attas –İslam Sekülarizm Ve Geleceğin Felsefesi
40. Naom Chamsky- Modern Çağda Entelektüelin Sorumluluğu
41. Nıall Ferguson- Uygarlık
42. R. Garaudy- Yirminci Yüzyıl Biyografisi-Felsefi Vasiyetler
43. Raşid Gannuşi – Laiklik Ve Sivil Toplum
44. Rene Guenon – Niceliğin Egemenliği Ve Çağın Alametleri
45. S. Hüseyin Nasr –İslam Ve Modern İnsanın Çıkmazı
46. Seyyid Kutup –Yoldaki İşaretler
47. Talal Esad- Sekülerliğin Biçimleri
48. Titus Burchart –Aklın Aynası
49. Whıtehead- Düşüncelerin Serüvenleri
50. Whıtehead-Düşünme Biçimleri

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*