Son Haberler
Anasayfa / şiiristan / AH ŞU MISRALAR3

AH ŞU MISRALAR3

Pocket
Bookmark this on Google Bookmarks

40.Ne bir dil-ber bilürem ben güzeller içre senden yeg
Ne bir âşık bilürsin sen cihân içinde benden yeg
Ahmed Paşa
Ne ben güzeller içinde senden daha iyi bir sevgili bilirim , Ne de sen dünya içinde benden daha iyi bir âşık bilirsin.
41.Nezle mânend-i avârız nüzül oldı salgın
Hasteler hânesine döndi serây-ı âlem
Vehbî
Nezle, bir salgın şeklinde dünyaya yayıldı . Alem sarayı, tıpkı hastalar hanesine döndü.
42.Aşk u şevk ehlî vecd-i hâl ister
Ne kemâl ister u ne mâl ister…
ÂHÎ

Aşk ve şevk sahibi insanlar ne olgunluk ne de mal isterler, -onlar sadece- huşu içinde bulunacakları bir hâl isterler.)

 

 

 

43.Taşı taş üzre koma bu dih-i vîranda sakın

Yurd idinme bu hevelnâk-ı beyâbanda sakın

Yetim Alî Çelebi

Sakın bu virane köyde taşı taş üstüne koyma, Bu çöl mülkünde sakın yurt edinme…

 

 

 

44.Ey cân tabîbi tîg-ı gamun sînem itdi çâk
Gel sûzen-i müjenle yine nâzükâne dik
Hâtıfî

Ey can tabibi, gam kılıcın sinemi parça parça etti, Gel de, kirpiklerinin iğnesiyle o yarayı nazikce dik.
45.“İnsanın gözleri sevdiklerinden alır rengini,
Aşktan, nehirden, zeytinden, üzümden, gölgeden…”

Haydar Ergülen

 

”Gözlerimizi uzaklıklar değil ki yalnız
göze alamadığımız yakınlıklar da acıtır.”

Haydar Ergülen

 

 

46.Haydi bir incelik yapıp secdeye varalım,
Yerle bir olup Yârla bir olalım …

Şeyh Şemseddîn-i Tebrîzi Hz. (ks)

 

 

47.Aşkın odu (ateşi) ciğerimi

Geldi yaka gider

Garip başım bu sevdayı

Çeke geldi çeke gider

Yûnus Emre

 

 

48.Sarf eyleme nakd-ı dili her sâde kumaşa

Kıymet verilir herkse kâlâsına lâyık…

Lebîb Amidî

 

Herkese sermayesine göre kıymet verilir ,  gönül , akçeni önüne gelen her basit kumaş için harcama.

 

 

49.Yâ Rab bize ihsân et, vuslat yolunu göster
Sûrette koma, can et uzlet yolunu göster

Niyazi Mısrî

 

50.Kerbela’nın yazıları
Şehit düştü gazileri
Fatma ana kuzuları
Ah Hüseyin vah Hüseyin
Hatayi

 

 

51.Senden midir, benden midir
Dilden midir, bilmem âh

Dede Efendi

 

 

52.Ehl-i derd olmayan anlar mı safâsın elemün
Bana sor lezzetini ben bilirüm derd ü gamun
Yûsuf-ı Sinân
Derd ehli olmayan, derdin mutluluğunu anlar mı? Dert ve gamın lezzetini bana sor, ben bilirim.
53.Bir menzil alsa tîr-i murâdum nişâneden
Olsam halâs cevr-i kemân-ı zamâneden
Visâlî
Muradımın oku bir kere olsun hedefi bulsa ,zamane okunun eziyetlerinden kurtulsam.
54.Âşnâya âşna bî-gâneye bî-gâneyiz
Âlem-i fânide resm-i rind-gânî böyledir…

CEVRİ

Bize dostluk gösterene biz de dostuz. Bizi tanımayanı , biz de tanımayız. Bu geçici dünyada rind hayatı geçiren insanların âdeti böyledir.

 

 

55.Herkes yarasına derman arıyor,
Deva belli değil dert belli değil.”
Aşık Ruhsati

 

56.Kuran’a bak İncil’e bak
Dört kitabın dördü de hak
Hakir görüp ırk ayırmak
Hakikatte yüz karası

Âşık Veysel

 

57.Dâr-ı dünyâ deli gönlüm gibi vîrân olsa

Ne cihân olsa ne cân olsa ne hicrân olsa

Taşlıcalı Yahya

 

58.Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Namık Kemal

 

 

59.Yûsuf dahi olsan düşürürler çaha
Ebnâ-yı zamânın işi ihvana cefadır…

HÂŞİMÎ

Bu zamanın insanlarının işi gücü kardeşlere dostlara cefadır. Yusuf-peygamber- dahi olsan kuyuya düşürürler.

 

60. Mîzâna vur görüşdüğün ahbâbını ibtidâ
Rehber tasavvur eylediğin rehzen olmasın…

NEVRES-İ KADÎM

Görüştüğün arkadaşları önce bir tart… Rehber bildiklerin , yol kesici insanlar olmasın.

 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*